Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


20.01.2020

Zaciąganie zobowiązań

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku przypomina o konieczności:           

  • parafowania umów przez radcę prawnego - tylko tych określonych w § 6 ust. 2 pkt 6 "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez CUW",
  • dostarczania kserokopii dwustronnie podpisanej ww. umowy do księgowego z Działu Księgowości - zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 27 "Instrukcji sporządzania (...).

 

Artykuł  44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi:

„1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:

1) ustawie budżetowej;

2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.”

 

Zgodnie z powyższym jednostka zawiera umowy cywilnoprawne, a każda taka umowa musi bezwzględnie znajdować pokrycie w planie finansowym. Za te zadania – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – odpowiada kierownik jednostki. W przypadku zawarcia umowy (lub kolejnej umowy), na którą na dany dzień i w danym paragrafie nie ma pokrycia w planie finansowym, kierownik jednostki narusza artykuł 18c ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Powyższe informacje zostały przekazane dyrektorom jednostek obsługiwanych m.in. na naradzie z Dyrektorem CUW dnia 3 października 2019 roku (slajdy 13-19).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem