Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Trochę historii


Początki wspólnej obsługi placówek oświatowych sięgają roku 1991, kiedy to Rada Miasta Rybnika powołała dwie jednostki budżetowe o nazwie „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Podstawowych w Rybniku” oraz „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli w Rybniku”. Dokonało się to uchwałą nr 168/XXII/91 z dnia 6 listopada 1991 roku. Placówka ta zarządzała 102 jednostkami. Dyrektorem „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Podstawowych w Rybniku” była Danuta Konsek, głównym księgowym – Kinga Lampert, następnie Barbara Łukoszek. Kierownikiem „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli w Rybniku" była Janina Gomola, zaś głównym księgowym – Grażyna Szymiczek.
Budynek Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych na ulicy 3 maja w Rybniku
W dniu 29 grudnia 1993 roku na podstawie uchwały nr 337/XLI/93 Rady Miasta Rybnika połączono wyżej wymienione zespoły w całość i utworzono jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli”, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1994 roku. Dyrektorem był Wojciech Niedziałkowski, a następnie Danuta Konsek. Głównym księgowym była Barbara Łukoszek. Z dniem 1 września 1996 roku została zmieniona nazwa jednostki z „Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli” na „Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli”.
Dnia 22 grudnia 2003 roku zgodnie z uchwałą nr 235/XVI/2003 organ nadzorujący miejski system oświaty w Rybniku podjął działania zmierzające do całkowitej likwidacji tej jednostki organizacyjnej miasta. Likwidacja „Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli” nastąpiła z dniem 30 czerwca 2004 roku. Z tym dniem nastąpił podział zadań w zakresie obsługi finansowo-księgowej na:
a) obsługę prowadzoną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika – utworzono Referat  Finansowy obsługujący 37 placówek,
b) samodzielne jednostki oświatowe – poprzez zatrudnienie u siebie głównego księgowego (47 placówek).
Budynek Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych przy ulicy Reymonta 69 w Rybniku
Stare wejście do budynku
2007 roku organ  nadzorujący  miejski  system  oświaty w Rybniku  po zaledwie 3 latach  od  momentu  reorganizacji  ponownie  stworzył  jednostkę organizacyjną o nazwie „Miejski  Zespół  Obsługi  Placówek  Oświatowych”. Został on utworzony z dniem 1 czerwca 2007 roku  na podstawie uchwały nr 91/V/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 lutego 2007 roku. Placówka została powołana do wykonywania obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych nie zatrudniających samodzielnych księgowych. Uchwałą nr 108/VII/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2007 roku nadano jednostce statut, w którym określono zakres, zadania oraz organizację wewnętrzną, a także gospodarkę finansową i mienie. Nowo powołana jednostka na dzień 1 czerwca 2007 roku przejęła zadania Wydziału Edukacji – Referatu Finansów, czyli obsługę 37 placówek. Siedziba MZOPO została przeniesiona z ul. 3-go Maja w Rybniku do segmentu budynku Szkoły Podstawowej nr 34 im. Ireny Sendlerowej przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69. Dyrektorem została Gizela Kowol, a głównym księgowym – Irena Kuczera.
Liczba osób zatrudnionych na 1 czerwca 2007 roku wynosiła 12. Liczba ta stopniowo wzrastała i na koniec roku wynosiła już 19. W okresie 2,5 roku od momentu powstania Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych przejął kolejnych 11 rybnickich placówek oświatowych. Na dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 MZOPO prowadziło obsługę finansowo-księgową dla 48 placówek. Wraz ze wzrastającą liczbą obsługiwanych placówek powiększała się liczba osób zatrudnionych, których na koniec 2009 roku było już 25.
Budynek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Korytarz na piętrze
W kolejnych latach na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika do obsługi finansowo-księgowej dołączyły kolejne placówki. Na 1 września 2012 roku po wprowadzeniu wszystkich zmian, w tym po utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych MZOPO obsługiwało 45 placówek zatrudniając 33 pracowników. Od marca 2013 roku liczba obsługiwanych placówek wynosiła już 46. W wyniku zmian sieci szkół publicznych liczba obsługiwanych jednostek zwiększyła się i wynosiła: 1 grudnia 2014 roku – 41, 1 lipca 2015 roku– 42, 1 stycznia 2016 roku – 43.
Od 1 kwietnia 2016 roku Dyrektorem MZOPO został Arkadiusz Marcol. Od tego momentu następuje czas sukcesywnego włączania do obsługi przez MZOPO kolejnych jednostek. Od 1 czerwca 2016 roku liczba obsługiwanych jednostek wynosi 47, od 1 września – 48, a od 1 października – 55.
Od 1 grudnia 2016 roku, na podstawie art. 10a-10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, MZOPO zaczęło działać w formie centrum usług wspólnych. W związku z reformą został nadany uchwałą nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku nowy statut, a w nim określono zadania i zakres działania jednostki.
Korytarz na parterze
DSC_0574.JPG (343 KB)
Z dniem 1 października 2017 roku liczba obsługiwanych jednostek przez MZOPO została zwiększona do 68. Z dniem 1 listopada 2017 roku dodano do obsługi finansowo-księgowej Miejski Żłobek w Rybniku – pierwszą jednostkę spoza systemu oświaty. Liczba obsługujących jednostek zwiększyła się do 69. W wyniku rozwiązania zespołów szkolno-przedszkolnych liczba obsługujących jednostek wynosiła od 1 września 2018 roku 70, od 1 września 2019 roku - 71. Obsługą jednostek zajmuje się ok. 65 osób.
Logo Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Logo Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Na mocy uchwały nr 627/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 roku został zmieniony statut, w którym zmieniono nazwę jednostki z „Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych” na „Centrum Usług Wspólnych w Rybniku” obowiązujący od 1 listopada 2017 roku. Na stanowisku głównego księgowego również nastąpiła zmiana i od 1 października 2018 roku tę funkcję pełni Ksymena Zimny.
Lata 2018-2019 to czas prac inwestycyjno-remontowych. Zainstalowano nowoczesny system monitoringu wizyjnego, a na parkingu pojawiły się nowe linie (zwiększenie liczby miejsc parkingowych) i szlaban wjazdowy. Wybudowano także podjazd dla osób niepełnosprawnych, a przed bramą wjazdową pojawiła się wiata gospodarcza do gromadzenia odpadów. Wymieniono okładziny na schodach zewnętrznych, a wnętrze budynku zyskało nowe szklane drzwi. Wykonano nowe przyłącze energetyczne wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej, a także nowe pomieszczenia – serwerownię, biuro, składnicę akt, salę narad oraz pomieszczenia gospodarcze. Ponadto zamontowano maszty flagowe oraz wdrożono System Identyfikacji Wizualnej.
Biuro na parterze
DSC_0518.JPG (289 KB)
Od 1 stycznia 2020 roku wspólną obsługą została objęta pierwsza samorządowa instytucja kultury – Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach. W ciągu roku, na podstawie zawartych porozumień, włączono jeszcze 2 takie instytucje. Liczba obsługiwanych jednostek zwiększyła się z 71 do 74. Funkcjonująca PKZP zmieniła nazwę na MKZP (Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa), a obsługę prawną rozszerzono o sprawy kadrowo-oświatowe. W związku z licznymi zmianami z dniem 1 października 2020 roku weszły w życie nowe uchwały Rady Miasta Rybnika – w sprawie statutu CUW, a także w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez CUW. Dokonano również wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wdrożono System Informacji Miejskiej.
 

W latach 2021-2022 przyjęto do wspólnej obsługi kolejne 3 samorządowe instytucje kultury, a także pierwszą jednostkę organizacyjną działającą jako podmiot leczniczy – Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II. Po likwidacji Przedszkola nr 15 w Rybniku ostatecznie liczba jednostek obsługiwanych wynosiła 77. W okresie tym wdrożono elektroniczny obieg list płac pomiędzy CUW a jednostkami obsługiwanymi, a także dostarczanie dokumentów płacowych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Strona internetowa CUW została zmodernizowana i dostosowana do potrzeb pracowników jednostek obsługiwanych i wymogów WCAG. W budynku wykonano generalny remont korytarza na piętrze, gdzie powstała dodatkowo garderoba dla pracowników. Sala konferencyjna zyskała nowe oświetlenie, nagłośnienie, projektor i ekran, a całość uzupełniła grafika zgodna z SIW.

Korytarz na parterze
.Korytarz na piętrze
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem