Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Trochę historii


Początki wspólnej obsługi placówek oświatowych sięgają roku 1991, kiedy to Rada Miasta Rybnika powołała dwie jednostki budżetowe o nazwie „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Podstawowych w Rybniku” oraz „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli w Rybniku”. Dokonało się to uchwałą nr 168/XXII/91 z dnia 6 listopada 1991 roku. Placówka ta zarządzała 102 jednostkami. Dyrektorem „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Podstawowych w Rybniku” była Danuta Konsek, głównym księgowym – Kinga Lampert, następnie Barbara Łukoszek. Kierownikiem „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli w Rybniku" była Janina Gomola, zaś głównym księgowym – Grażyna Szymiczek.

 

Budynek Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych na ulicy 3 maja w Rybniku W dniu 29 grudnia 1993 roku na podstawie uchwały nr 337/XLI/93 Rady Miasta Rybnika połączono wyżej wymienione zespoły w całość i utworzono jedną jednostkę organizacyną pod nazwą „Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli”, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1994 roku. Dyrektorem był Wojciech Niedziałkowski, a następnie Danuta Konsek. Głównym księgowym była Barbara Łukoszek. Z dniem 1 września 1996 roku została zmieniona nazwa jednostki z „Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli” na „Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli”.

 

Dnia 22 grudnia 2003 roku zgodnie z uchwałą nr 235/XVI/2003 organ nadzorujący miejski system oświaty w Rybniku podjął działania zmierzające do całkowitej likwidacji tej jednostki organizacyjnej miasta. Likwidacja „Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli” nastąpiła z dniem 30 czerwca 2004 roku. Z tym dniem nastąpił podział zadań w zakresie obsługi finansowo-księgowej na:

a) obsługę prowadzoną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika – utworzono Referat  Finansowy obsługujący 37 placówek,
b) samodzielne jednostki oświatowe – poprzez zatrudnienie u siebie głównego księgowego (47 placówek).

 

Budynek Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych przy ulicy Reymonta 69 w Rybniku 2007 roku organ  nadzorujący  miejski  system  oświaty w Rybniku  po zaledwie 3 latach  od  momentu  reorganizacji  ponownie  stworzył  jednostkę organizacyjną o nazwie „Miejski  Zespół  Obsługi  Placówek  Oświatowych”. Został on utworzony z dniem 1 czerwca 2007 roku  na podstawie uchwały nr 91/V/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 lutego 2007 roku. Placówka została powołana do wykonywania obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych nie zatrudniających samodzielnych księgowych. Uchwałą nr 108/VII/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2007 roku nadano jednostce statut, w którym określono zakres, zadania oraz organizację wewnętrzną, a także gospodarkę finansową i mienie. Nowo powołana jednostka na dzień 1 czerwca 2007 roku przejęła zadania Wydziału Edukacji – Referatu Finansów, czyli obsługę 37 placówek. Siedziba MZOPO została przeniesiona z ul. 3-go Maja w Rybniku do segmentu budynku Szkoły Podstawowej nr 34 im. Ireny Sendlerowej przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69. Dyrektorem została Gizela Kowol, a głównym księgowym – Irena Kuczera.
Stare wejście do budynku

 

Liczba osób zatrudnionych na 1 czerwca 2007 roku wynosiła 12. Liczba ta stopniowo wzrastała i na koniec roku wynosiła już 19. W okresie 2,5 roku od momentu powstania Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych przejął kolejnych 11 rybnickich placówek oświatowych. Na dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 MZOPO prowadziło obsługę finansowo-księgową dla 48 placówek. Wraz ze wzrastającą liczbą obsługiwanych placówek powiększała się liczba osób zatrudnionych, których na koniec 2009 roku było już 25.   Logo Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

 

Budynek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku W kolejnych latach na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika do obsługi finansowo-księgowej dołączyły kolejne placówki. Na 1 września 2012 roku po wprowadzeniu wszystkich zmian, w tym po utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych MZOPO obsługiwało 45 placówek zatrudniając 33 pracowników. Od marca 2013 roku liczba obsługiwanych placówek wynosiła już 46. W wyniku zmian sieci szkół publicznych liczba obsługiwanych jednostek zwiększyła się i wynosiła: 1 grudnia 2014 roku – 41, 1 lipca 2015 roku– 42, 1 stycznia 2016 roku – 43.
Korytarz na piętrze

 

Od 1 kwietnia 2016 roku Dyrektorem MZOPO został Arkadiusz Marcol. Od tego momentu następuje czas sukcesywnego włączania do obsługi przez MZOPO kolejnych jednostek. Od 1 czerwca 2016 roku liczba obsługiwanych jednostek wynosi 47, od 1 września – 48, a od 1 października – 55.

 

Korytarz na parterze Od 1 grudnia 2016 roku, na podstawie art. 10a-10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, MZOPO zaczęło działać w formie centrum usług wspólnych. W związku z reformą został nadany uchwałą nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku nowy statut, a w nim określono zadania i zakres działania jednostki.

 

Biuro na parterze

Z dniem 1 września 2017 roku liczba obsługiwanych jednostek przez MZOPO została zwiększona do 68. Z dniem 1 listopada 2017 roku dodano do obsługi finansowo-księgowej Miejski Żłobek w Rybniku – pierwszą jednostkę spoza systemu oświaty. Liczba obsługujących jednostek zwiększyła się do 69. W wyniku rozwiązania zespołów szkolno-przedszkolnych liczba obslugujących jednostek wynosiła od 1 września 2018 roku 70, od 1 września 2019 roku - 71. Obsługą jednostek zajmuje się ok. 65 osób.

 

Na mocy uchwały nr 627/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 roku został zmieniony statut, w którym zmieniono nazwę jednostki z „Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych” na „Centrum Usług Wspólnych w Rybniku” obowiązujący od 1 listopada 2017 roku. Logo Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

 

Parking Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

Lata 2018-2019 to czas prac inwestycyjno-remontowych. Zainstalowano nowoczesny system monitoringu wizyjnego, a na parkingu pojawiły się nowe linie (zwiększenie liczby miejsc parkingowych) i szlaban wjazdowy. Wybudowano także podjazd dla osób niepełnosprawnych, a przed bramą wjazdową pojawiła się wiata gospodarcza do gromadzenia odpadów. Wymieniono okładziny na schodach zewnętrznych, a wnętrze budynku zyskało nowe szklane drzwi. Wykonano nowe przyłącze energetyczne wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej, a także nowe pomieszczenia – serwerownię, biuro, składnicę akt, salę narad oraz pomieszczenia gospodarcze. Ponadto zamontowano maszty flagowe oraz wdrożono System Identyfikacji Wizualnej.

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem