Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Ubezpieczenia dobrowolne


Każdy pracownik ma możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia na życie u dowolnego, wybranego przez siebie, ubezpieczyciela. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku prowadzi obsługę tych ubezpieczeń, do których pracownik zdecydował się przystąpić w ramach polis oferowanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Na podstawie zawartej umowy CUW świadczy na rzecz PZU czynności techniczne polegające na wprowadzaniu danych zawartych w deklaracjach i formularzach do systemu eRU, a także zobowiązane jest do bieżącego rejestrowania zmian danych dotyczących polis. CUW nie wykonuje na rzecz PZU czynności agencyjnych.

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń dobrowolnych można uzyskać osobiście w Referacie MKZP (pokój nr 4) lub też pod numerami telefonów: 32 4390603-5.

Grupowe ubezpieczenie skierowane jest do osób, które pracują w żłobku, przedszkolu, szkole, w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy też domu kultury. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie pracownika, a w ramach ubezpieczenia można ubiegać się o świadczenia zdrowotne, z tytułu NNW, urodzeń i śmierci. Do programu mogą przystąpić również bliscy pracownika - małżonek, partner życiowy, dziecko - w wieku od 18 do 69 lat. Zainteresowana osoba, która chce przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie w ramach programu Edukacja, może wybrać jeden z trzech możliwych wariantów ubezpieczeń. Warianty ubezpieczeń określające sumy ubezpieczenia wraz z wysokością miesięcznej składki są dostępne w każdej placówce.

 

W celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej, a także zmiany dotychczasowych danych w polisie, należy:

 

Aby zgłosić szkodę/roszczenie z tytułu ubezpieczenia należy wypełnić:

Do powyższych oświadczeń i wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty źródłowe takie jak: akt urodzenia, akt zgonu, dokumentację medyczną, opis zdarzenia (w przypadku nieszczęśliwego wypadku). Komplet dokumentów można złożyć w Referacie MKZP, w dowolnym Oddziale PZU lub też poprzez stronę internetową www.pzu.pl.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) skierowane jest do nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którzy pracują w szkole, przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu kultury oraz dyrektorów tych placówek. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem. Ubezpieczenie OC skierowane jest dla osób, które równolegle korzystają z ubezpieczenia na życie w PZU obsługiwanego przez CUW.

 

W celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej należy:

 

Osoba, u której wystąpiła szkoda, zgłasza roszczenie w dowolnym Oddziale PZU lub też poprzez stronę internetową www.pzu.pl. Szkody nie zgłasza ubezpieczony.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem