Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa


Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku mieści się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69. Z pracownikami MKZP można kontaktować się pod numerami telefonów: 32 4390603-5, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres: mkzp@cuw.rybnik.pl

 

Elektroniczna platforma e-PKZP jest dostępna dla wszystkich członków MKZP, którzy wyrazili na to zgodę podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail). Dzięki tej platformie każdy członek ma możliwość bieżącego sprawdzenia wysokości wkładów, a także kwoty udzielonej i pozostałej do spłaty pożyczki. Osoby, które logują się na platformę po raz pierwszy, muszą aktywować swoje konto. Sposób postępowania został opisany w dokumencie „Aktywacja konta w systemie e-PKZP” (pdf, 342KB) .

 

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości dokonania potrącenia składki bądź raty pożyczki, należy indywidualnie dokonać wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze 71 2030 0045 1110 0000 0248 6780. W tytule przelewu należy wskazać, kogo wpłata dotyczy, a także określić jej charakter, np.: rata, wkłady, Kasa Pośmiertna.

Najważniejsze informacje dla członków MKZP:

 • wpisowe – 20 zł,
 • wkład członkowski – od 30 zł do 150 zł z możliwością zmiany co 12 miesięcy,
 • po wpłaceniu 2 wkładów możliwość uzyskania pożyczki w wysokości 500 zł,
 • maksymalna kwota pożyczki - 20 000 zł, a wysokość zależy od:
  • trzykrotność wkładu własnego (konieczność dwóch poręczycieli),
  • wysokość wkładów + 1 500 zł (konieczny jeden poręczyciel),
  • wysokości wkładów + 500 zł (bez poręczycieli),
 • możliwość wycofania wkładów lub pokrycia ostatnich rat pożyczki wkładami,
 • poręczycielem może być członek MKZP posiadający wkłady wynoszące minimum 1 000 zł oraz minimalny okres przynależności do kasy wynoszący 3 lata.

Najważniejsze informacje o Kasie Pośmiertnej:

 • składka miesięczna – 8 zł,
 • po półrocznym członkostwie możliwość uzyskania świadczeń z tytułu zgonu:
  • członka KP – 2 200 zł;
  • współmałżonka – 1 700 zł;
  • dziecka na utrzymaniu – 1 300 zł;
  • rodziców, teściów – 1 000 zł;
  • osób będących na utrzymaniu członka KP o udokumentowanej opiece nad nim – 700 zł.

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa powstała w 1983 roku, jako Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Do czerwca 2004 roku znajdowała się w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, a od 1 lipca 2004 do 30 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Od 1 lipca 2018 roku MKZP działa przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) na Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (MKZP). MKZP działa w oparciu o zapisy art. 39 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Jej celem jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w statucie, tworzenia atmosfery koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.

 

Obecny Zarząd MKZP został wybrany na zebraniu delegatów dnia 14 listopada 2019 roku i tworzą go:

 • Bogumiła Maryańska – Prezes Zarządu,
 • Marek Stojko – V-ce Prezes Zarządu,
 • Joanna Kuczera – Sekretarz,
 • Ewelina Skrzypczyk – Członek Zarządu,
 • Grażyna Skorupa – Członek Zarządu,
 • Katarzyna Szymura – Członek Zarządu.

Na dzień 30 września 2022 roku:

 • liczba członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej wynosiła 3193 osób, w tym 915 emerytów,
 • stan wkładów członkowskich wynosił ponad 12,7 mln zł, a zadłużenie członków – 6,9 mln zł,
 • od początku roku do końca III kwartału 2022 roku MKZP udzieliła prawie 677 pożyczek na łączną kwotę 6,9 mln zł,
 • stan środków na funduszu Kasy Pośmiertnej wynosił 193 tys. zł, a w okresie od stycznia do września 2022 roku przyznano 190 zapomóg pośmiertnych na kwotę 243 tys. zł.
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem