Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


02.06.2023

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 104 pkt 5 stanowi, że organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27...
23.05.2023

Instrukcje obsługi programów VULCAN

W ramach realizacji umowy na usługę udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych każdy pracownik może skorzystać z podręczników dla użytkownika....
12.05.2023

Nowe uprawnienia pracownicze i ich wykazywanie

26 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). W świetle znowelizowanych przepisów pracownicy mogą korzystać z urlopu opiekuńczego oraz...
04.05.2023

Umowa na system finansowo-płacowy podpisana

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych....
27.04.2023

Zmiany personalne w Dziale Płac

Od 1 maja 2023 roku sukcesywnie będą następowały zmiany personalne w Dziale Płac CUW. Jest to spowodowane zakończeniem zatrudnienia przez 3 pracowników (w tym w związku z przejściem na emeryturę). Oznacza to, że w najbliższych miesiącach muszą nastąpić...
26.04.2023

Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych...
26.04.2023

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. Centrum...
21.04.2023

Bezpłatnie, ale z podatkiem

W Rybniku obowiązuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, zawarty w dniu 18 stycznia...
04.04.2023

Obsługa informatyczna jednostek obsługiwanych

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla...
04.04.2023

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 346/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z 24 maja 2022 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w I kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter...
08.03.2023

Opłaty za korzystanie z posiłków

W nawiązaniu do informacji z 20 lutego 2023 roku przypominam, że pobyt w przedszkolu i żłobku, żywienie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz żywienie personelu (pedagogicznego i niepedagogicznego) w szkołach, przedszkolach i żłobku nie podlega...
01.03.2023

Wzory umów najmu i użyczenia

Dzisiaj weszło w życie zarządzenie nr 109/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z 14 lutego 2023 roku w sprawie umów najmu i umów użyczenia zawieranych przez dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku. Dokument ten zawiera minimalne stawki...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem