Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


29.02.2024

Dokumentacja rozliczenia dochodów i żywienia

Pracownicy oświatowych jednostek budżetowych składają w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku różne dokumenty, w tym dotyczące dochodów, żywienia i rozliczeń magazynowych. Oprócz odpowiedniej zawartości merytorycznej ważne są...
22.02.2024

Podwyżki dla nauczycieli

Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz...
21.02.2024

Zamówienia publiczne - roczne sprawozdanie

Przypominam, że 1 marca 2024 roku mija termin złożenia sprawozdania o udzielonych w 2023 roku zamówieniach publicznych, w tym o zamówieniach o wartości niższej niż 130 000 zł netto. Obowiązek ten spoczywa na każdej jednostce sektora...
20.02.2024

Inwentaryzacja w 2024 roku

Zgodnie z § 3 ust. 1 instrukcji inwentaryzacyjnej została zarządzona inwentaryzacja w 2024 roku. Podstawą jest zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z 19 lutego 2024 roku. Szczegóły można znaleźć w Biuletynie...
02.02.2024

Rozliczenia podatkowo-ubezpieczeniowe za 2023 rok

Od 15 lutego 2024 roku będzie można odbierać u swojego księgowego z Działu Płac CUW komplet dokumentów rozliczeniowych, tj.: informację podatkową PIT-11, informację roczną dla osoby ubezpieczonej (tzw. ZUS RMUA), informację o wykorzystaniu kwoty...
31.01.2024

Odpowiedzialność dyrektora za majątek

Zgodnie z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych każdy dyrektor odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Jednym z jej elementów jest ochrona zasobów jednostki –...
15.01.2024

Wypłata 13'tki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane popularnie trzynastką, przysługuje pracownikom sfery budżetowej. Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania tej gratyfikacji określa ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla...
12.01.2024

Propozycje zmian w Prawie zamówień publicznych

Wszyscy mamy świadomość, że postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, jest bardzo czasochłonne. W związku z postulatami zmian w Prawie zamówień publicznych na stronie...
10.01.2024

Należności publicznoprawne – podjęte rozstrzygnięcia w 2023 roku

W związku z zarządzeniem nr 428/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2023 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności...
10.01.2024

Umorzenia i odroczenia należności cywilnoprawnych w 2023 roku

W związku z zarządzeniem nr 914/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 grudnia 2023 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta...
09.01.2024

MKZP - co i do kiedy?

Zgodnie z § 12 ust. 5 statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zebrania zarządu MKZP odbywają się co 3 tygodnie, najczęściej w czwartek. W związku z tym wnioski dotyczące wypłat świadczeń oraz...
08.01.2024

Regulamin zamówień publicznych po weryfikacji

W 2021 roku został opracowany przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku „Regulamin udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”. Z uwagi na upływ czasu akt ten...
05.01.2024

Płaca minimalna w 2024 roku

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1893 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. Zgodnie z nim:   ...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem