Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


24.08.2020

Nowe wzory dokumentów

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone nowe wersje dokumentów:

  • w sekcji kadrowej – „Oświadczenie zleceniobiorcy/wykonawcy” (CUW_Rybnik_52.2), które wypełnia zleceniobiorca lub też wykonawca dzieła w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • w sekcji płacowej – „Wniosek o dokonywanie potrąceń” (CUW_Rybnik_49.2), który wypełnia pracownik przy każdorazowej zmianie pracodawcy (np.: przejście nauczyciela z jednej szkoły do drugiej) lub też zmianie zakresu dokonywanych potrąceń.

 

W sekcji prawnej numery otrzymały wzory umów, które do tej pory się tam znajdowały, a mianowicie:

  • wzór umowy na zakup i dostawę żywności (CUW_Rybnik_56.1), w którym m. in. poddano modyfikacji zapisy § 4,
  • wzór umowy na dostawę innego rodzaju niż żywność (CUW_Rybnik_57.1),
  • wzór umowy na roboty budowlane (CUW_Rybnik_58.1).

Wszystkie umowy cywilnoprawne w powyższym zakresie należy sporządzać tylko z wykorzystaniem ww. wzorów.

 

Ponadto w sekcji prawnej pojawiły się nowe wzory umów, które to mogą być wykorzystane, a które to 3 lata temu zostały wysłane pocztą elektroniczną do oświatowych jednostek budżetowych:

  • wzór umowy na żywienie ucznia w szkole (CUW_Rybnik_60.1),
  • wzór umowy na żywienie pracownika jednostki (CUW_Rybnik_61.1).

Umów na żywienie sporządzonych na ww. wzorach nie należy wysyłać do akceptacji prawnika CUW.

 

Dodatkowo w sekcji prawnej ułożono w kolejności stosowania przez jednostkę szablony dokumentów do prowadzenia windykacji:

  • należności cywilnoprawnych, tj. wezwania do zapłaty (2 warianty) oraz pełnomocnictwo,
  • należności publicznoprawnych, tj. upomnienie, wniosek o wszczęcie egzekucji oraz tytuł wykonawczy.

Dla ułatwienia korzystania każdy z tych dokumentów został opatrzony numerem.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem