Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


08.06.2021

Projekty i ich realizacja

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku prowadzi obecnie obsługę finansowo-księgową i płacowo-ubezpieczeniową 32 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Projekty te realizowane są przez jednostki obsługiwane, a szczegółowy podział zadań i odpowiedzialności przedstawia się następująco:

 

1) do zadań jednostki obsługiwanej (koordynatora merytorycznego) należy:

 • przygotowanie wniosku projektowego (aplikacyjnego),
 • składanie pism w sprawie otwarcia rachunku bankowego i jego zamknięcia,
 • podpisanie umowy o dofinansowanie,
 • współpraca z pracownikami CUW w zakresie sporządzania planów finansowych i ewentualnych zmian w tym zakresie,
 • składanie pism w sprawie ewentualnego prefinansowania,
 • realizowanie projektu zgodnie z założeniami (budżetem), a także zasadami kwalifikowalności wydatków,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych (konkurencyjność),
 • dokumentowanie ponoszonych wydatków w projekcie,
 • sporządzanie dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywania wydatków (dane do płac, wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu Finanse, sporządzanie załączników do dokumentów finansowych),
 • monitorowanie wydatków w ramach kategorii wydatków (poszczególnych zadań),
 • współpraca z pracownikami CUW zatrudnionymi przy obsłudze projektu w celu zachowania spójności między kategoriami projektu (zadań) a planem finansowym,
 • rozliczenie projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność;

 

2) do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych CUW należy:

 • współpraca z koordynatorem w sprawie sporządzenia planów finansowych oraz zmian do nich (decyzje dyrektora, wnioski ZZ),
 • otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego oraz wyodrębnionego dziennika księgowego,
 • ewidencja księgowa dokumentów finansowych,
 • sporządzanie not księgowych (obciążeniowych),
 • kontrola wykonania planu finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • sporządzanie list płac dotyczących wynagrodzeń związanych z projektem,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, PPK oraz podatku dochodowego,
 • sporządzanie wszystkich przelewów dotyczących projektu,
 • dostarczanie na prośbę koordynatora niezbędnych informacji dotyczących realizacji projektu, w tym dokumentów potrzebnych do sporządzenia wniosku o płatność.

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem