Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


28.10.2022

Dochodzenie należności w sektorze publicznym

Pracownicy Działu Księgowości sporządzają za każdą jednostkę obsługiwaną przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N”. W załączniku do tego sprawozdania zostają wyszczególnione wszystkie nieuregulowane należności z podziałem na nazwę dłużnika, kwotę i tytuł należności oraz termin płatności. Dodatkowo – jeżeli w jednostce występują należności wymagalne – to należy wykazać podjęte przez jednostkę działania oraz ich skutki. Informacji tych wymaga skarbnik, a następnie trafiają one do Prezydenta Miasta Rybnika. W tym miejscu zwracam uwagę, że zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: „Jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.”. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

  1. nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
  2. niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
  3. niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności.”.

 

Aby ułatwić Państwu dochodzenie i egzekucję należności przypadających jednostce sektora finansów publicznych zarządzeniem nr 21/2020 Dyrektora CUW została wprowadzona „Instrukcja dochodzenia należności cywilnoprawnych w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku”. Zarządzeniem nr 350/2020 (z późn. zm.) Prezydenta Miasta Rybnika została wprowadzona zaś „Instrukcja dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik”. Oba te akty prawne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w zakładce „Zarządzenia Dyrektora” i są obowiązkowe do stosowania.

 

Jednocześnie informuję, że wszelkie niezbędne szablony i formularze przydatne w dochodzeniu należności, o których mowa w powyższych instrukcjach, znajdują się na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – Dla jednostki – Prawne”.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem