Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


30.11.2022

Gdy nieodpłatnie otrzymano majątek...

Placówki oświatowe biorące udział w kampanii społecznej „Szkoły pełne talentów” realizowanej przez Lidl sp. z o.o. sp. k. otrzymują nagrody, które stanowią darowiznę rzeczową. Podlega ona ujęciu w księgach rachunkowych jednostki, a więc po jej otrzymaniu jednostka sporządza i dostarcza do CUW:

  1. Dokument OT (CUW_Rybnik_27.7) – w przypadku otrzymania środków trwałych i/lub pozostałych środków trwałych;
  2. Pisemną informację o otrzymaniu niskocennych składników majątku wraz ze wskazaniem ich ilości i wartości (np. gry planszowe 3 szt. wartość 120,00 zł, piłki 10 szt. wartość 450,00 zł).

Wartość początkową ustala się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia danego składnika majątku. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości: „Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.”.

 

Jednocześnie przypominam, że:

  • niskocenne składniki majątku, czyli wyposażenie od 250,00 zł (a w instytucjach kultury od 500,00 zł) oraz meble od 0,01 zł, należy ująć w rejestrze prowadzonym w programie Inwentarz Vulcan,
  • do Działu Księgowości CUW należy przekazywać informacje o wszystkich nieodpłatnie otrzymywanych składnikach majątku, którymi mogą być środki trwałe (podstawowe i pozostałe), materiały oraz towary. W przypadku braku umowy (porozumienia) bądź braku zapisu w umowie o wartości otrzymanej darowizny, to należy dostarczyć informację, o której mowa w pkt 2.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem