Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


21.04.2023

Bezpłatnie, ale z podatkiem

W Rybniku obowiązuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, zawarty w dniu 18 stycznia 2000 roku (z późn. zm.). Art. 24 ust. 1 tego dokumentu stanowi, że „Pracownik zatrudniony na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której jest zatrudniony. Pracownikowi nie korzystającemu z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu”. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, że bezpłatne wyżywienie stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W świetle powyższego przypominam, że przedmiotowy wykaz osób należy ująć w pkt II szablonu „Dane do wypłat wynagrodzeń dla pracowników administracji, obsługi oraz nauczycieli z Kodeksu Pracy za miesiąc” (CUW_Rybnik_33.7). Elektronicznie podpisany dokument przez dyrektora jednostki stanowić będzie podstawę do naliczenia i pobrania podatku przez Dział Płac CUW.

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem