Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


30.06.2023

MKZP - czy trzeba ...?

Pracownicy Referatu MKZP bardzo często słyszą pytania, czy trzeba, czy aby na pewno, bądź kiedyś tak nie było. Otóż ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1666), zwana dalej ustawą, wprowadziła nowe zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej. Poniżej zostały zaprezentowane najczęściej pojawiające się pytania w zakresie funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum  Usług Wspólnych w Rybniku wraz z odpowiedziami.

 

 1. Czy trzeba składać oświadczenie RODO przez członka MKZP, osobę uprawnioną i poręczyciela?

  TAK. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy „Przetwarzanie przez KZP danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka KZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela.”.

   

 2. Czy trzeba wpłacać wkłady członkowskie do MKZP, jeżeli chcę korzystać tylko z Kasy Pośmiertnej?

  TAK. Fundusz Kasy Pośmiertnej jest tylko jednym z funduszy MKZP. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „Członek KZP jest obowiązany:

  • wpłacić wpisowe w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków lub wyrazić zgodę na potrącenie wpisowego z wynagrodzenia lub zasiłku;
  • wpłacać miesięczne wkłady członkowskie w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków lub wyrazić zgodę na potrącanie tych wkładów z wynagrodzenia lub zasiłku;
  • przestrzegać postanowień statutu KZP oraz uchwał organów KZP;
  • wskazać co najmniej jedną osobę uprawnioną do otrzymania wkładu członkowskiego w razie swojej śmierci, zwaną dalej „osobą uprawnioną”, i przedłożyć oświadczenie tej osoby, o którym mowa w 43 ust. 1;
  • aktualizować swoje dane osobowe.”.

  Zgodnie z art. 30 ustawy „Na środki finansowe KZP składają się następujące fundusze:

  • fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy;
  • fundusz rezerwowy;
  • fundusz zapomogowy;
  • inne fundusze, o ile są przewidziane w statucie KZP.”.

  W § 14 statutu MKZP uregulowano, że takim dodatkowym funduszem jest właśnie fundusz Kasy Pośmiertnej.

   

 3. Czy trzeba zawierać umowy na pożyczki? Kiedyś wystarczył sam wniosek…

  TAK. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy „Pożyczka lub zapomoga jest udzielana na wniosek członka KZP. Umowa pożyczki wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.”.

   

 4. Czy emeryt może być poręczycielem pożyczki?

  NIE. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy „Poręczycielem może być osoba wykonująca pracę zarobkową u pracodawcy, u którego działa KZP, jeżeli:

  • świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka KZP,
  • stosunek prawny łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany,
  • nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.” .
  •  

 5. Czy trzeba podpisywać umowę pożyczki, jeżeli wnioskuję o kwotę do wysokości moich wkładów?

  TAK. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy „Pożyczka lub zapomoga jest udzielana na wniosek członka KZP. Umowa pożyczki wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.”.

   

 6. Czy trzeba osobiście przychodzić podpisać umowę do CUW? Dlaczego umowy nie mogą być podpisywane w jednostce?

  TAK. Umowa musi być podpisana w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, aby zweryfikować tożsamość konkretnej osoby (pożyczkobiorcy, poręczycieli). Ponadto podpisywanie dokumentów w jednym miejscu gwarantuje zachowanie poufności danych, kompletności, eliminuje ryzyko zagubienia, a także gwarantuje wypłatę środków w terminie. Zgodnie z § 15 ust. 8 pkt 3 statutu MKZP „poręczyciel pożyczki zobowiązany jest przy podpisywaniu umowy pożyczki przedłożyć zarządowi MKZP oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,”.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem