Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


28.08.2023

Wartości w zamówieniach publicznych - pojęcia

W ustawie Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, można znaleźć różne sformułowania dotyczące wartości i kwot. Z uwagi na to, że ustawa ma zastosowanie w każdej z jednostek obsługiwanych (przynajmniej w części), poniżej zostały omówione najważniejsze z tych pojęć: 

  • orientacyjna wartość zamówienia – przypuszczalna wartość netto planowanych dostaw, usług lub robót budowlanych, ustalana w momencie sporządzania planu zamówień publicznych oraz planu postępowań, na podstawie podobnych zamówień udzielonych w poprzednich latach lub rozeznania rynku,
  • szacunkowa wartość zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (netto), ustalone z należytą starannością, nie wcześniej niż 3 miesiące (dostawy lub usługi) lub 6 miesięcy (roboty budowlane) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (art. 28-36 ustawy),
  • kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwota brutto wynikająca aktualnie z planu finansowego, odpowiadająca faktycznym możliwościom sfinansowania zamówienia w określonej wysokości,
  • wartość umowy – kwota brutto wynagrodzenia wykonawcy, na etapie zawarcia umowy odpowiadająca kwocie z najkorzystniejszej oferty; może ona jednak zostać zmieniona w przypadkach określonych w ustawie, a tym samym wykonawca może finalnie otrzymać inną kwotę.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem