Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Obsługa prawna


Jednym z zadań statutowych Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej. Jednostki obsługiwane mogą korzystać z usług prawnika, którego CUW wybiera w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od 1 września 2019 roku obsługę prawną zapewnia Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Kosterka.

 

Z prawnikiem można kontaktować się w następujący sposób:

1)   osobiście – w czasie pełnienia dyżurów, w pokoju nr 3, w następujących terminach:

       -        poniedziałek – od 8.00 do 10.00,
       -        czwartek – od 10.00 do 18.00,

2)   telefonicznie – w czasie pełnienia dyżurów, pod numerem telefonu 32 4390607,
3)   e-mailowo – wysyłając korespondencję na adres: prawnik@cuw.rybnik.pl

 

Do obowiązków prawnika należy:

1)   udzielanie porad, opinii prawnych i informacji o obowiązującym stanie prawnym w sprawach oświatowych, nauczycielskich i kadrowych,
2)   parafowanie wszystkich umów cywilnoprawnych, które:

       -        dotyczą robót budowlanych,
       -        generują jakikolwiek dochód dla jednostki,
       -        wartość brutto umowy wynosi 10 000,00 złotych lub więcej,

3)   dochodzenie należności cywilnoprawnych,
4)   reprezentacja jednostek obsługiwanych przed sądami powszechnymi.

 

W celu uzyskania opinii prawnej należy najlepiej zwrócić się na piśmie przedstawiając stan prawny (faktyczny) z dokładnym opisem sytuacji. Prośbę taką można składać w sekretariacie (pokój nr 2) w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Po rozpatrzeniu sprawy prawnik poinformuje jednostkę telefonicznie lub e-mailowo.

 

Umowy do sprawdzenia należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej. Prawnik w otrzymanym dokumencie nanosi zmiany czcionką koloru czerwonego, a następnie odsyła plik do nadawcy. Jeżeli autor umowy akceptuje naniesione poprawki, to zmienia kolor czcionki na czarny i odsyła umowę do zaparafowania. W przypadku naniesienia innych (dodatkowych) zmian (np.: w wyniku negocjacji z radcą prawnym drugiej strony umowy), to uwagi autora umowy należy nanieść na czerwono i ponownie odesłać. Jeżeli umowa będzie skonstruowana prawidłowo (wersja ostateczna), to prawnik ją parafuje i e-mailowo informuje, że dokument jest gotowy do odebrania. Zaparafowane umowy można odbierać w pokoju nr 3 w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.

 

W celu usprawnienia dochodzenia należności została opracowana „Instrukcja dochodzenia należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych”, z której treścią można się zapoznać tutaj. Poniżej znajdują się wytyczne i zalecenia opracowane przez adwokata Tomasza Kosterkę. Korzystanie z nich zapewni właściwe i w miarę bezbłędne sporządzanie dokumentów administracyjno-prawnych. Natomiast wzory dokumentów prawnych, z których należy korzystać, można pobrać tutaj.

Do pobrania:
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem